Home Page Image
Събития >
ВАЖНО ...
Отчитане на практиката ...
 


Европейски социален фонд
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Училищни и студентски практики"

 

ПРОЕКТ
BG051PO001-3.3.03-0085
Практика на студенти от специалност "Компютърни системи и технологии" във фирми, работещи в областта на компютърните и информационните технологии

 

 
 
   
 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България
   
   
 
         

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Технически университет-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този сайт отразява офоциалното становище на Европейския съюз и Министерството на образованието, младежта и науката.